Alati za pristupačnost

Zadovoljan pojedinac. Jaka obitelj. Zdravo društvo. #obiteljskicentar

Tijela centra

Tijela Obiteljskog centra su: Upravno vijeće, Ravnatelj, Pomoćnici ravnatelja, Stručno vijeće, Voditelj područne službe:

UPRAVNO VIJEĆE

Članak 33.

(1) Obiteljskim centrom upravlja Upravno vijeće u skladu s odredbama Zakona, zakona kojim se uređuju ustanove, ovoga Statuta i drugih općih akata Obiteljskog centra.

(2) Upravno vijeće Obiteljskog centra čini pet članova, i to tri predstavnika osnivača i dva predstavnika radnika zaposlenih u Obiteljskom centru.

(3) Predstavnike osnivača u Upravno vijeće Obiteljskog centra imenuje i razrješava ministar nadležan za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: ministar).

(4) Predstavnike radnika u Upravno vijeće Obiteljskog centra imenuje i razrješuje radničko vijeće Obiteljskog centra, a ako ono nije utemeljeno, predstavnike radnika biraju radnici na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasanjem, sukladno općim propisima o radu.

(5) Predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća na konstituirajućoj sjednici biraju članovi Upravnog vijeća između predstavnika osnivača.

(6) Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine, a predsjednik upravnog vijeća dužan je obavijestiti osnivača o isteku mandata upravnog vijeća 90 dana prije isteka mandata.

RAVNATELJ

Članak 40.

(1) Radom Obiteljskog centra rukovodi ravnatelj.

(2) Ravnatelj Obiteljskog centra odgovara za zakonitost rada Obiteljskog centra.

(3) Ravnatelj Obiteljskog centra ima pomoćnike ravnatelja.

Članak 42.

(1) Za ravnatelja Obiteljskog centra može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 1. završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti
 2. najmanje pet godina radnog iskustva s propisanom kvalifikacijom
 3. nepostojanje zapreke iz članka 261. stavka 1. Zakona.

(2) Ravnatelj osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka mora imati i hrvatsko državljanstvo.

Članak 43.

(1) Ravnatelja Obiteljskog centra, na temelju javnog natječaja imenuje Upravno vijeće, uz prethodnu suglasnost ministra.

(2) Mandat ravnatelja Obiteljskog centra traje četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

(3) Ravnatelj Obiteljskog centra za svoj rad odgovara Upravnom vijeću Obiteljskog centra.

POMOĆNICI

Članak 50.

(1) Ravnatelj Obiteljskog centra ima dva pomoćnika ravnatelja.

(2) Jedan pomoćnik ravnatelja nadzire i odgovara za rad Sektora Općih, pravnih i financijskih poslova.

(3) Jedan pomoćnik ravnatelja nadzire i odgovara za rad Sektora za unapređenje i praćenje stručnog rada.

(4) Pomoćnike ravnatelja imenuje i razrješava ravnatelj Obiteljskog centra, na temelju javnog natječaja, na vrijeme od četiri godine.

(5) Pomoćnici ravnatelja odgovaraju za svoj rad ravnatelju Obiteljskog centra.

Članak 51.

(1) Pomoćnikom ravnatelja Sektora općih, pravnih i financijskih poslova može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 1. završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti
 2. najmanje pet godina radnog iskustva s propisanom kvalifikacijom
 3. nepostojanje zapreke iz članka 261. stavka 1. Zakona.

(2) Pomoćnikom ravnatelja Sektora za unapređenje i praćenje stručnog rada može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 1. završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti
 2. najmanje pet godina radnog iskustva s propisanom kvalifikacijom
 3. nepostojanje zapreke iz članka 261. stavka 1. Zakona.

STRUČNO VIJEĆE

Članak 55.

(1) Kao stručno i savjetodavno tijelo u Obiteljskom centru se osniva Stručno vijeće.

(2) Stručno vijeće saziva ravnatelj Obiteljskog centra.

(3) Stručno vijeće čine ravnatelj Obiteljskog centra, pomoćnici ravnatelja i voditelji svih područnih službi Obiteljskog centra.

(4) Na sjednicu stručnog vijeća mogu se pozvati i određeni stručnjaci te druge osobe koje odredi ravnatelj Obiteljskog centra.

VODITELJ

Članak 59.

(1) Voditelje područne službe imenuje ravnatelj Obiteljskog centra na temelju javnog natječaja.

(2) Voditelji područnih službi imenuju se na razdoblje od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za predstojnika voditelja područne službe.

Članak 60.

Za voditelja područne službe može biti imenovan osoba koja ima:

 1. završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije, prava, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije ili socijalnog rada
 2. položen stručni ispit
 3. odobrenje nadležne komore za samostalan rad prema posebnim propisima i
 4. dodatne edukacije iz savjetodavnog i/ili terapijskog rada, obiteljske medijacije ili supervizije psihosocijalnog rada i u odnosu na kojeg ne postoji zapreka iz članka 261. stavka 1. Zakona.
Image